Om AkzentAkzent Oversættelse

     ...oversætter mellem tysk og dansk

 
Akzent står for


fokus på service og personlig kontakt


kvalificeret hjælp fra start til slut


og en fornuftig pris.


Akzent oversætter mange forskellige former for tekster mellem tysk og dansk. Her følger nogle eksempler:

 

- Vejledninger                                                           - Brochurer                                                                       - Foldere

- Hjemmesider                                                          - Salgsbreve                                                                     - Kataloger

- Juridiske tekster                                                     - Brugsanvisninger                                                             - Reklamer

- Tekniske tekster                                                     - Håndbøger                                                                      - og andet …


Din tekst i gode hænder: Akzent Oversættelse

 

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Det er din garanti for, at alle informationer, jeg modtager i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det drejer sig om offentligt tilgængelige oplysninger eller jeg ifølge lovgivningen er forpligtet til at udtale mig.

 

Erhvervsansvarsforsikring 

Akzent er erhvervsansvarsforsikret.


Forretningsbetingelser

 

Oversættelsesopgaver

Akzent påtager sig oversættelsesopgaver, der udføres af en uddannet oversætter (Erhvervssproglig korrespondent ved Aarhus Universitet).

Oversætteren er desuden uddannet protokolsekretær ved Hanseatisches Oberlandesgericht i Bremen/Tyskland.


Legaliserede oversættelser

Oversætteren er ikke translatør. Per 1.1.2016 er loven om translatører og tolke ophævet. For flere oplysninger om legaliserede oversættelser ved Udenrigsministeriet samt direkte kontakt til en translatør henvises til translatørforbundets hjemmeside Danske Translatører.

Procedure for legalisering af oversættelser efter 1.januar 2016.


Generelle forretningsbetingelser

- Akzent forpligter sig over for sine kunder til at sikre, at enhver oversættelsesopgave bliver løst og udført efter bedste evne og kompetence og under forudsætning af, at alle informationer, der er nødvendige til arbejdets udførelse, stilles til rådighed.

- Akzent forbeholder sig retten til at benytte sig af tjenester fra andre velkvalificerede og uafhængige konsulenter under udførelsen af oversættelsesopgaven.

- Akzent har tavshedspligt omkring de informationer, der modtages i forbindelse med oversættelsesarbejdet og/eller tilbudsgivning. Alle oplysninger samt det materiale, der

fås kendskab til, behandles med fuld fortrolighed.

- Medmindre andet konkret er aftalt, udføres arbejdsopgaven på Akzents virksomhedsadresse.

- Et tilbud kan afgives som fast tilbud uden timespecifikation eller som timebaseret tilbud.

Udgangspunktet er en fast pris per ord ekskl. moms eller en fast timepris ekskl. moms. Der påløber som hovedregel ingen ekstra omkostninger. I undtagelsestilfælde vil det fremgå af tilbuddet.

- En aftale er indgået, når kunden skriftligt eller per e-mail godkender et tilbud, som Akzent har afgivet, eller når Akzent skriftligt eller per e-mail bekræfter en opgave, der er modtaget fra kunden.

- Aftalen kan frit annulleres af begge parter indtil 2 dage før opgavens påbegyndelse, medmindre der er indgået anden særlig aftale ved tilbudsaccept.

- Leveringstidspunktet fremgår af tilbuddet. Ved leveret forstås, at oversættelsen afsendes fra Akzent. Akzent kan ikke drages til ansvar for evt. forsinkelser, der skyldes postvæsenet eller tekniske problemer i forbindelse med Internettet og lignende, der fører til leveringsforsinkelser.

- Medmindre kunden ønsker andet, leveres en opgave til den virksomhed/den person, der har indgået kontrakten.

- Ophavsret: Den opgave, der er omfattet af den indgåede oversættelsesaftale, er leveret til brug for kunden i henhold til denne aftale og må ikke anvendes til andre formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig accept fra Akzent.

- Akzent er ansvarlig for påviselige oversættelsesfejl i 3 måneder efter oversættelsens levering, dog kan ansvaret ikke overstige det beløb, som Akzent har modtaget for løsningen af opgaven.

- I tvivlstilfælde vil kildeteksten til enhver tid være gældende.

- Akzent er ikke ansvarlig for kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

    Få et uforpligtende tilbud. Send din tekst til post@akzent.dk eller ring.

    Jeg har tavshedspligt og alt behandles fortroligt.


Kontakt mig på 

60 74 56 72


Akzent Oversættelse                      Fynsvej 6                      +45 6074 5672

Sabine Hagelund Hagens      DK - 4654 Faxe Ladeplads        post@akzent.dk
Akzent Oversættelse   

            ... til at forstå